Żywność. Nauka. Technologia. Jakość

Food. Science. Technology. Quality

 
 

Procedura recenzowania artykułów składanych do opublikowania
w czasopiśmie Żywność. Nauka. Technologia. Jakość (ŻNTJ)

 

 1. Warunkiem przyjęcia artykułu do czynności wydawniczych jest jego zgodność z profilem czasopisma ŻNTJ.

 2. Autorzy artykułów wykraczających poza profil ŻNTJ otrzymują powiadomienie e-mailem o nie zakwalifikowaniu publikacji do dalszych czynności wydawniczych.

 3. Prace zgodne z profilem czasopisma kierowane są do recenzji anonimowo. Zarówno Autor (Autorzy), jak i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (model tzw. double-blind review proces).

 4. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych Recenzentów, specjalistów z zakresu tematyki badawczej, spoza jednostki macierzystej (jednostek) Autora (Autorów).

 5. Recenzja ma formę pisemną – Recenzent wypełnia ankietę recenzyjną, uzasadnia ewentualne negatywne uwagi i kończy jednoznacznym wnioskiem odnośnie zakwalifikowania artykułu do opublikowania lub jego odrzucenia.

 6. Warunkiem kwalifikacji artykułu do druku są dwie pozytywne recenzje.

 7. Artykuł weryfikowany jest dodatkowo przez Redaktora statystycznego pod względem poprawności zastosowanych przez Autora (Autorów) metod statystycznych.

 8. W przypadku dwóch pozytywnych recenzji i braku zastrzeżeń ze strony Redaktora statystycznego artykuł kwalifikowany jest do druku.

 9. Pozytywne recenzje Redakcja przesyła do wiadomości Autorów.

 10. W przypadku pozytywnych ocen, ale wskazujących na konieczność wniesienia poprawek lub uzupełnienia artykułu, Redakcja przesyła obie recenzje oraz egzemplarze pracy z naniesionymi uwagami (o ile recenzenci zaznaczyli uwagi w tekście). Przesyłane są także uwagi Redaktora statystycznego. Redakcja uzależnia przyjęcie artykułu do druku od naniesienia przez Autora (Autorów) poprawek sugerowanych przez Recenzentów i Redaktora statystycznego.

 11. W przypadku jednej pozytywnej i jednej negatywnej recenzji Redakcja może odesłać artykuł do przeredagowania i/lub uzupełnienia (o ile Recenzent dopuści taką możliwość). Poprawiony artykuł będzie podlegał ponownej ocenie i kwalifikacji do druku.

 12. Na etapie przygotowania artykułu do druku Redakcja może zwrócić się do Autora (Autorów) o dalsze konieczne poprawki bądź uzupełnienia, dostosowujące tekst do standardów redakcyjnych.

 13. W każdym 6. numerze ŻNTJ oraz na stronie internetowej publikowana jest lista Recenzentów współpracujących w danym roku z Redakcją.

Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z „Podstawowymi zasadami recenzowania publikacji w czasopismach” zalecanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Aktualizacja: 09.06.2014.