Żywność. Nauka. Technologia. Jakość

Food. Science. Technology. Quality

 
 

Informacje dla Autorów oraz wymagania redakcyjne

Procedura recenzowaniaAnkieta recenzyjna
Zapora ghostwriting – objaśnienia
Karta zgłoszenia artykułu do opublikowania wraz z oświadczeniem

 

» Plik do pobrania w formacie PDF

Informacje ogólne

 1. W czasopiśmie Żywność. Nauka. Technologia. Jakość (ŻNTJ) publikowane są artykuły naukowe: badawcze i przeglądowe z zakresu nauk o żywności. Prace badawcze stanowią ok. 85 % tekstu naukowego zamieszczanego w numerze.

 2. Podstawowym językiem publikacji jest język polski, ale przyjmujemy także artykuły w języku angielskim.

 3. Artykuły nadsyłane do czasopisma kwalifikowane są do druku na podstawie pozytywnych recenzji, zgodnie z procedurą recenzowania.

 4. Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów, uściślenia tytułów i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku.

 5. Wydawnictwo nie zwraca materiałów niezamówionych.

 6. Jednostki naukowe, kierujące prace swoich pracowników/współpracowników do opublikowania w ŻNTJ, uczestniczą w kosztach wydania tych artykułów. Opłata wynosi 70 zł netto (plus 23% podatku VAT) za jedną wydrukowaną stronę. Redakcja zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat, w zależności od wielkości dofinansowania z MNiSzW oraz wypracowanych środków własnych. Faktura wystawiana jest po opublikowaniu artykułu.

Wymagania merytoryczne

 1. Opracowanie oryginalne powinno być dobrze zdefiniowaną pracą naukową, o wyraźnie sprecyzowanym celu i zakresie. Od 2012 roku Redakcja ŻNTJ wdrożyła procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych (tzw. zaporę ghostwriting).

 2. W artykułach zawierających prace badawcze zamieszcza się wyniki badań dotychczas niepublikowanych i nie starsze niż czteroletnie. Artykuły przeglądowe powinny być syntetycznym opracowaniem wiedzy na dany temat z ostatnich 10 lat.

 3. W publikacjach badawczych należy wyodrębnić następujące rozdziały: Wprowadzenie (zakończone celem pracy), Materiał i metody badań, Wyniki i dyskusja, Wnioski, Literatura, Streszczenie.

 4. Artykuły przeglądowe powinny być podzielone nienumerowanymi śródtytułami na części rozpoczynające się Wprowadzeniem do tematyki, a kończące się Podsumowaniem. Śródtytuły ustalają Autorzy.

 5. Po Wnioskach lub Podsumowaniu należy zamieścić informację o temacie (projekcie), w ramach którego została zrealizowana publikacja oraz o źródłach jej finansowania.

 6. Streszczenie powinno stanowić samodzielny tekst o objętości około 200 ÷ 250 wyrazów, informujący o istotnych zagadnieniach zawartych w pracy oraz przedstawiający najważniejsze wyniki i wnioski. Streszczenie powinno przekazać informacje na temat stwierdzonych zależności czy faktów bez konieczności czytania całej publikacji.

 7. Literaturę należy cytować ze źródeł oryginalnych.

 8. Na zamieszczenie materiału ilustracyjnego (tabele, rysunki, zdjęcia i in.) chronionego prawem autorskim, pochodzącego z publikacji zewnętrznych, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody właściciela tych praw i przekazanie jej do Redakcji.

 9. W przypadku prowadzenia badań z udziałem zwierząt, w części metodycznej artykułu należy zamieścić adnotację o uzyskaniu zgody odpowiedniej komisji bioetycznej na przeprowadzenie takich badań.

 10. Tekst należy napisać zwięźle, według zasad pisowni polskiej (z uwzględnieniem akapitów), z zachowaniem poprawnego i obowiązującego nazewnictwa fachowego, np. związków chemicznych, procesów, stosując jednostki miar układu SI (jedynie temperaturę należy podawać w oC). Wartości oddziela się spacją od symbolu jednostki (zgodnie z PN-ISO 31-0:2001 i PN-ISO 31-0:2001/A1:2004). W przypadku powoływania norm lub przepisów prawnych wymagane jest stosowanie ich obowiązujących wersji. Niezbędne jest zamieszczenie istotnych szczegółów dotyczących: pochodzenia materiału doświadczalnego, metodyki badań (konieczne jest powołanie źródła metody), użytej aparatury (nazwa, producent, kraj producenta), układu doświadczenia, liczby próbek i/lub powtórzeń, zastosowanych metod statystycznych oraz syntetyczne przedstawienie wyników i ich przedyskutowanie z uwzględnieniem stanu badań w danej dziedzinie.

 11. Nie publikujemy kilku prac o identycznym tytule, z numerowanymi podtytułami. Każdy artykuł musi stanowić odrębną całość, z osobnym tytułem.

Wymagania techniczne

 1. Kierując artykuł do opublikowania w czasopiśmie ŻNTJ należy przesłać do Redakcji elektronicznie (e-mail: wnpttz@wp.pl) plik z tekstem. Nazwę pliku powinno stanowić nazwisko pierwszego autora.

 2. Do korespondencji należy dołączyć Kartę zgłoszenia artykułu do opublikowania z oświadczeniem.

 3. W celu zapewnienia anonimowości artykułu nazwiska Autorów mogą być zamieszczone tylko w Karcie zgłoszenia artykułu.

 4. Zaleca się, aby objętość artykułu, łącznie z tabelami, rysunkami i spisem cytowanej literatury, nie przekraczała 12 stron. Tekst należy przygotować w formacie Word.doc, z użyciem czcionki typu Times New Roman. Pole tekstowe powinno być ograniczone do wymiaru 13,5 cm × 19,5 cm. W tym celu w ustawieniach wprowadzić na formacie A4 marginesy: górny i dolny po 5 cm, a lewy i prawy po 3,75 cm). Również ilustracje nie mogą przekraczać tego wymiaru. Jedynie tabele w układzie poziomym mogą mieć szerokość 21 cm.

 5. Układ artykułu

  ·         Tytuł artykułu – czcionka tekstowa 11 pkt, duże, pogrubione litery, wyśrodkować.

  ·         Streszczenie - czcionka tekstowa 9 pkt, wyjustować.

  ·         Słowa kluczowe - czcionka tekstowa 9 pkt, wyjustować - należy podać nie mniej niż 4 słowa, a optymalnie 6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu.

  ·         Wprowadzenie (i dalsze nazwy rozdziałów) - czcionka 11 pkt, litery pogrubione, wyrównać do lewego marginesu.

  ·         Tekst pracy - czcionka tekstowa 11 pkt z wyjustowaniem, interlinia 1,5.

  ·       Wymaga się, aby tabele, rysunki lub zdjęcia były ponumerowane i wstawione do tekstu artykułu. Należy je zamieszczać w taki sposób, aby kolejność powoływania w tekście odpowiadała kolejności numerów tych ilustracji. Ponadto zaleca się, aby oryginalne pliki z ilustracjami wykonane w programie Excel lub innym niż Word były dodatkowo dołączone do korespondencji. Tabele i rysunki powinny być przejrzyste, lecz muszą zawierać informacje niezbędne do zrozumienia ich treści, bez konieczności poszukiwania objaśnień w tekście pracy. Nie należy powtarzać tych samych danych w tabelach i na wykresach.

  Zarówno tabele, jak i rysunki należy podpisywać i opisywać czcionką TNR. Tytuły tabel umieszcza się nad nimi (9 pkt), a wypełnienie tabel zapisuje się czcionką nie większą niż 9 pkt; nie używa się pogrubień ani kursywy. Kursywa zarezerwowana jest do łacińskich nazw biologicznych lub śródtytułów. Tytuły rysunków (9 pkt) umieszcza się pod nimi. W opisach rysunków należy używać czcionki 9 pkt. Nie zaleca się stosowania dodatkowego tła w tabelach i na rysunkach. Pod tabelami zawierającymi dane statystyczne wymagane jest umieszczenie objaśnień dotyczących tych elementów, łącznie z podaniem liczby próbek (n).

  ·        Tytuły oraz objaśnienia rysunków i tabel należy podawać w języku polskim i angielskim. Należy stosować brytyjską wersję języka angielskiego. Wersję amerykańską używa się w spisie literatury do tych tytułów, które pochodzą z oryginalnych czasopism, gdyż nie zmienia się pisowni w artykułach źródłowych.

  ·         Możliwe jest wydrukowanie barwnych ilustracji, za dodatkową opłatą i po indywidualnym uzgodnieniu z Redakcją.

  ·         Zdjęcia oraz wykresy (wykonane w innych programach niż Microsoft Excel), powinny być dobrej jakości, w postaci plików wykonanych w formacie tif lub jpg o rozdzielczości co najmniej 300 dpi.

  ·         Literatura - czcionka 9 pkt, z wyjustowaniem – spis bibliografii należy ułożyć w porządku alfabetycznym nazwisk pierwszych autorów, a w przypadku kilku artykułów tego samego pierwszego autora – chronologicznie; bez podziału na poszczególne formy publikacji. W przypadku braku autora źródło informacji można oznaczyć jako „Anonim”. Każdą pozycję opatruje się liczbą porządkową umieszczoną w nawiasie kwadratowym (przykłady poniżej). W tekście cytuje się piśmiennictwo poprzez podanie (także w nawiasie kwadratowym) numeru pozycji ze spisu. Informacje zamieszczone w alfabecie nie łacińskim podaje się w transliteracji polskiej. Spis literatury powinien zawierać nie więcej niż 30 najważniejszych pozycji, głównie z ostatniej dekady. Należy używać obowiązujących skrótów nazw czasopism. Na końcu opisu bibliograficznego każdej pozycji stawia się kropkę.

  ·         Tytuł w języku angielskim - czcionka 9 pkt, duże, pogrubione litery, wyśrodkować.

  ·         Summary - czcionka tekstowa 9 pkt, wyjustować - streszczenie angielskie musi być tłumaczeniem streszczenia polskiego.

  ·         Key words - czcionka 9 pkt - odpowiedniki polskich słów kluczowych.

 6. Przykładowe zapisy różnych form publikacji:

Artykuły

[1] Dziuba J., Szerszunowicz I., Nałęcz D., Dziuba M.: Proteomiczne badania frakcji albuminowej i globulinowej ziaren grochu siewnego (Pisum sativum L.). Acta Sci. Pol., Technol. Aliment., 2014, 2 (13), 181-190.

[2] Kowalski S., Lukasiewicz M.: Wpływ warunków wypieku kruchych ciastek na powstawanie wybranych pochodnych furanowych oraz zmianę potencjału antyoksydacyjnego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2014, 1 (92), 187-199.

lub

[2] Kowalski S., Lukasiewicz M.: Wpływ warunków wypieku kruchych ciastek na powstawanie wybranych pochodnych furanowych oraz zmianę potencjału antyoksydacyjnego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2014, DOI:15193/zntj/2014/92/187-199.

[3] Waghu F.H., Gopi L., Barai R.S., Ramteke P., Nizami B., Idicula-Thomas S.: CAMP: collection of sequences and structures of antimicrobial peptides. Nucleic Acids Res., 2014, 42, D1154-D1158.

Książki

[1] Asatiani M.D., Elisashvili V., Songulashvili G., Reznick A.Z., Wasser S.P.: Higher Basidiomycetes mushrooms as a source of antioxidants. In.: Progress in Mycology. Eds. M. Rai, G. Kovics. Scientific Publishers India, 2010, pp. 311-326.

[2] Bari M.L., Ukuku D.O.: Foodborne Pathogens and Food Safety. CRC Press, Boca Raton, USA, 2015.

[3] Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I.: Sensoryczne badania żywności. Podstawy. Metody. Zastosowania. Wyd. II. Wyd. Nauk. PTTŻ, Kraków 2014.

[4] Wójciak K.M., Dolatowski Z.J.: Wpływ warunków dojrzewania na jakość fizykochemiczną fermentowanych kiełbas surowych z dodatkiem probiotyku. W: Probiotyki w żywności. Red. D. Kołożyn-Krajewska i Z.J. Dolatowski. Wyd. Nauk. PTTŻ, Kraków 2010, ss. 81-102.

Normy

[1] PN-EN ISO 8586-2:2008. Analiza sensoryczna. Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających. Część 2: Eksperci oceny sensorycznej.

[2] PN-ISO 2446:2010. Mleko. Oznaczanie zawartości tłuszczu.

[3] PN-A-74131:1999. Makaron.

Materiały konferencyjne, akty prawne, patenty, strony internetowe

[1] Grudzińska M., Zgórska K., Czerko Z.: Effect of CIPC and S(+) carvone on sprout inhibition and quality of potato tubers during storage. 18th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, Oulu, Finland, 2011, July, 24-29, p. 225.

[2] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych. Dz. U. 2011 r. Nr 2, poz. 3.

[3] Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Dz. Urz. UE L 139, s. 1, z 30.04.2004 z późn. zm.

[4] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz. U. 2006 r. Nr 171, poz. 1225. Tekst jednolity z dnia 30 kwietnia 2015 r. Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 594.

[5] Shih J.C.H., Xiang Lin., Miller E.S.: DNA encoding Bacillus licheniformis PWD-1 Keratinase. USA. Patent US 1998, 5.712.147.

[6] Meldunki epidemiologiczne. [on line]. PZH. Dostęp w Internecie [6.08.2014]: http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html

Ostatnia aktualizacja: 04.01.2016.