Żywność. Nauka. Technologia. Jakość

Food. Science. Technology. Quality

 
 

Zapraszamy do nowego serwisu WYDAWNICTWA NAUKOWEGO PTTŻ


Czasopismo naukowe poświęcone problematyce nauk o żywności i żywieniu
Dwumiesięcznik
Rok założenia 1994

 

Żywność. Nauka. Technologia. Jakość (ŻNTJ) jest czasopismem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe PTTŻ. Jest to pismo adresowane do: pracowników nauki, technologów i analityków żywności, pracowników przemysłu spożywczego, pracowników urzędowego nadzoru żywności, a także menedżerów jakości, studentów technologii żywności oraz kierunków pokrewnych.

Dwumiesięcznik jest opiniotwórczym pismem środowiska nauk o żywności. Na naszych łamach zamieszczamy artykuły naukowe dotyczące wszystkich branż przemysłu spożywczego.

 W czasopiśmie publikujemy:

oryginalne prace badawcze, monograficzne i przeglądowe, autorów zajmujących się zagadnieniami nauki o żywności w zakresie: badań podstawowych i przechowalniczych surowców i produktów żywnościowych, czynników determinujących jakość żywności, kształtowania cech sensorycznych żywności, projektowania nowych produktów żywnościowych, innowacyjności technologii i produktów, metodologii badań, zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności.

 Prowadzimy stałe działy:

Interakcje składników żywności – celem tego działu jest przybliżanie czytelnikowi w sposób syntetyczny informacji dotyczących powiązania natury chemicznej składników żywności z ich aktywnością biologiczną.

Problematyka żywnościowa w ustawodawstwie krajowym i unijnym – zawiera przegląd aktów prawnych, które ukazują się w Dzienniku Ustaw oraz w Dzienniku Urzędowym UE, a dotyczą szeroko rozumianej problematyk żywnościowej.

Nowe książki – w tym dziale przedstawiamy nowości książkowe ukazujące się w Polsce i na świecie. Zamieszczamy także recenzje najciekawszych pozycji.

Technolog Żywności – biuletyn informacyjny, którego zadaniem jest informowanie czytelników oraz członków PTTŻ o aktualnych sprawach środowiska oraz o działalności PTTŻ prowadzonej przez Zarząd Główny, 9 Oddziałów, Wydawnictwo Naukowe, 5 sekcji branżowych i Sekcję Młodej Kadry Naukowej. W Technologu prowadzimy także kalendarz ważniejszych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji i kongresów naukowych.

Twórcy polskiej nauki o żywności – celem tego działu jest utrwalenie pamięci o wybitnych uczonych, którzy tworzyli zręby dzisiejszej nauki o żywności

ISSN 1425-6959

Artykuły zamieszczane na naszych łamach są recenzowane, a czasopismo jest poddawane okresowej ocenie prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację naukową w Żywności od 2016 roku Ministerstwo przyznaje 13 punktów. Na liście czasopism punktowanych znajdujemy się w grupie B, poz. 2210.

Czasopismo jest referowane przez: AGRO, BazEkon, Chemical Abstracts Service, Index Copernicus, International Food Information Service, Polską Bibliografię Naukową, Scopus oraz CrossRef (DOI).

Aktualizacja: 04.01.2016 r.